Opinion

Söndag 30 dec. -12 Gudmundson i SvD och John Maynard Keynes

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 31 december 2012

Ledare i Svenska Dagbladet. Per Gudmundson. Han frågar: ”Hur var det möjligt? Hur uppstår välstånd? Under vilka betingelser kan detta lyckliga undantag från naturens grymma lagar fortleva? Det är det vi måste begripa, oavsett om det gäller Afrikas svältande eller resursproblemen som finns på hemmaplan.”

Ett svar kunde han ha fått genom att studera Sveriges historia under 1900-talet. Allmän rösträtt. Stora lånefinansierade välfärdsprojekt. Stark fackföreningsrörelse. Saltsjöbadsavtalet. Starkt progressiv skatteskala, avsedd att skapa större jämlikhet. Den offentliga sektorn en vital marknad för en växande industri. Kreditreglering. Valutareglering.

När frågan om valutaregleringens avskaffande var aktuell gick den på remiss. Ingvar Carlsson var statsminister. Han skriver i sina minnen:

”Regeringen sände på sedvanligt sätt utredningens förslag till ett antal remissinstanser för att få råd och synpunkter inför regeringens behandling av frågan. Regeringens bestämde sig emellertid för att köra över de socialdemokratiska ledamöterna i utredningen och föreslog i kompletteringspropositionen, som lades på regeringens bord i slutet av april 1986, att regleringen skulle avskaffas. Då hade ännu inte svar inkommit från tunga remissinstanser som LO och TCO.”

Ganska uppseväckande bekännelse! Onekligen.

Hur uppseväckande? Ett svar på den frågan kan man få genom att läsa Maktutredningen.

Maktutredningen leddes av professor Olof Petersson och blev offentlig 17 juni 1990.

Där kan man om avregleringen av valutan läsa bl. a.:

1) ”Internationaliseringen minskar de inhemska producenternas lönsamhet och marknadsmakt.”

2) ”Kapitalägarnas makt stärks i förhållande till arbetskraften och i förhållande till regering och riksdag.”

3) ”Möjligheten av exit , dvs utlokalisering av kapitaltillgångar till andra länder, utgör ett reellt hot i samband med förhandlingar med arbetskraften (fackföreningarna).”

4) ”Kapitalägarnas  ökade handlingsutrymme medför att förhandlingsutrymmet för arbetskraft och handlingsutrymmet för politiker inskränks.”

I klartext: En polititik i enlighet med John Maynard Keynes blir nu betydligt svårare att föra, dvs den sedan trettitalets början gängse metoden att lösa ekonomiska kriser är partiellt förlamad.

Under de följande åren berövades Sveriges välfärd stora tillgångar. Förmögenhetsskatten bort, arvsskatten likaså, villaskatten praktiskt taget avskaffad. Enorma summor har gått till skatteparadis.